mandag den 21. november 2011

Vedtægtsændringer

På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag til enkelte vedtægtsændringer.

Disse ændringer vedrører § 5-7-8 og er anført nedenfor.
Tilføjelser er markeret med blåt som Indgår:
Slettelser er markeret med rødt som Udgår:
(Alle vedtægterne kan ses via menupunktet herfor på BCK-bloggen)


§ 5
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben og afholdes før den 1. december hvert år.Indgår:
Klubbens regnskabsperiode er d 1/11 – 31/10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det.Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, som alle vælges for 2 år.
Udgår: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand +1 bestyrelsesmedlem er på valg lige år og kasserer +2 bestyrelsesmedlemmer ulige år.
Indgår : Bestyrelsen konstituerer sig selv. 3 medlemmer er på valg lige år og 2 i ulige år.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Indgår : Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år. 1 i lige år og 1 i ulige år.
§ 8
Dagsorden for generalforsamlingen:
Valg af dirigent.
Beretning ved formanden om klubbens virke det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkommende forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse.
Valg af Indgår: 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar